Zaměření stavby, zemní práce

  • Pro úspěšnou realizaci každé, byť sebemenší zpevněné plochy je velmi účelné zaměřit výškově a směrově stávající stav na staveništi a na základě těchto poznatků zvážit budoucí podobu zpevněné plochy s ohledem na její funkčnost, výškové poměry z hlediska dostatečného odvodnění plochy a samozřejmě s ohledem na estetické hodnoty.
  • Ekonomicky výhodné je naprojektovat zpevněné plochy tak, aby veškerá vykopaná zemina byla použita zpět do násypů, tj. zajistit vyrovnanou bilanci zemin. Je také třeba zdůraznit, že pouze zcela jasná představa o budoucí podobě stavebního díla vyloučí časově a finančně náročné následné úpravy a změny.
  • Zemní práce jsou první fází jakékoli výstavby. Cílem je vytvořit urovnanou a řádně zhutněnou pláň, připravenou pro provedení podkladních vrstev budoucí dlážděné plochy. Zemní práce provádíme za vhodných klimatických podmínek, tj. v období, kdy nemrzne nebo neprší a zemina není promáčená. V případě, že se pláň v průběhu prací vlivem dešťových srážek promáčí, je nutné rozbředlou zeminu odstranit.
  • Při výkopových pracích mějme vždy na mysli, že každá zbytečně odstraněná zemnina musí být následně doplněna drahým kamenivem, které navyšuje finanční rozpočet celé stavby.