Základní pravidla pro stavbu plotů a opěrných zdí

 • Před zahájením výstavby plotu nebo opěrné zdi je třeba pečlivě posoudit místní geologické a hydrologické podmínky, umístění a výšku stavby.
 • U opěrných zdí je také nutné zvážit namáhání a síly, které budou na zeď působit. Zde platí pouze jediná rozumná zásada - statický výpočet a návrh opěrné zdi svěřit do rukou statika.

Stavba z prvků BEST - ROKA

 • Tvarovky BEST - ROKA jsou určeny pro realizaci plotů a v maximální výšce 1,8 m.
 • Prvky se osazují na běžný betonový základový pas, jehož základová spára se nachází v nezámrzné hloubce. Betonový základ musí být vždy řádně izolován, např. je možno použít stěrkovou izolaci.
 • Jednotlivé řady jsou střídavě tvořeny jedním typem tvarovky BEST - ROKA.
 • Do poslední řady tvarovek BEST - ROKA I se již nevkládají prvky BEST - ROKA II, spotřebu tohoto prvku je proto nutné snížit o 2 ks na 1 bm plotu. 
 • Tvarovky se osazují do cementové malty, případně do stavebního lepidla na dlažby s deklarovanou mrazuvzdorností.
 • Pro zvýšení pevnosti plotových polí se osazují jednotlivé prvky BEST - ROKA II na vazbu do tvarových zámků prvků BEST - ROKA I, vyplněných tenkou vrstvou stavebního lepidla s deklarovanou mrazuvzdorností.
 • Zákrytové desky se osazují do cementové malty nebo do 2-4 mm silné vrstvy mrazuvzdorného stavebního lepidla.
 • Prostupy a otvory se provádějí pouze řezáním nebo vrtáním. V žádném případě nedoporučujeme sekání, neboť údery kladiva mohou způsobit poškození stěny tvarovky. Uchycení plotové výplně k pilířům se provádí volným šroubovým spojem ke kotevnímu železu, které prochází výřezem v tvarovce.


Stavbu lze realizovat 2 způsoby:

1) relizace s využitím plotových sloupků

 • Sloupky mohou být tvořeny svařovanými ocelovými profily s pozinkovou úpravou.
 • Osazují do betonového základu v maximální vzdálenosti 3-4 m.

 

2) realizace se zpevňující armaturou a probetonováním

 • Do základového pasu se v max. vzdálenosti 3 m uloží ocelové pruty (žebírková ocel) o průměru 16 mm tak, aby z něho vyčnívaly cca 300 mm a byly připraveny na provázání se svislou výztuží plotu.
 • Tyto ztužující prvky jsou tvořeny vždy 2 ks ocelové výztuže v 1 tvarovce (žebírkovou ocelí) o průměru 16 mm. Pruty procházejí celou výškou plotu prostorem mezi prvky BEST - ROKA II. Dutiny tvarovek se vyplňují betonem třídy C20/25. Beton se ukládá a hutní vpichy ocelovou tyčí postupně, tzn. vždy po položení další řady tvarovek BEST - ROKA I.
 • Tvarovky vyplněné betonem je nutno co nejdříve zakrýt, aby bylo zabráněno vnikání vody do dutin a následnému vlhnutí betonu. Tvarovky také nesmějí být polévány nebo kropeny vodou. Teplota betonové směsi nesmí klesnout pod 5 °C a tvrdnoucí beton nesmí být vystaven účinkům mrazu. Potřebná doba nutná k dokonalému vytvrdnutí betonu je 28 dnů.
 • Pro zvýšení pevnosti plotových polí se osazují jednotlivé prvky BEST - ROKA II na vazbu do tvarových zámků BEST - ROKA I, vyplněných tenkou vrstvou stavebního lepidla s deklarovanou mrazuvzdorností.
 • Zákrytové desky pilířů a zdí se osazují do cementové malty nebo do 2-4 mm silné vrstvy mrazuvzdorného stavebního lepidla.
 • Mezi zákrytovou deskou a výplňovým betonem je potřeba ponechat dutinu o výšce cca 50 mm jako prostor pro kondenzaci vzdušné vlhkosti. Při osazování zákrytových desek na podezdívku je doporučeno použít na celou srazovou plochu silikon.
 • Prostupy a otvory se provádějí pouze řezáním nebo vrtáním. V žádném případě nedoporučujeme sekání, neboť údery kladiva mohou způsobit poškození stěny tvarovky. Uchycení plotové výplně k pilířům se provádí volným šroubovým spojem ke kotevnímu železu, které prochází výřezem v tvarovce.

UPOZORNĚNÍ

V PŘÍPADĚ POUŽITÍ NEVHODNÉHO VÝPLŇOVÉHO BETONU JE MOŽNÝ VZNIK TRHLIN NA TVAROVKÁCH V ZIMNÍM OBDOBÍ A TVORBA VÁPENNÝCH VÝKVĚTŮ. VADY VZNIKLÉ NEDODRŽENÍM SPRÁVNÉHO POSTUPU NEJSOU PŘEDMĚTEM REKLAMACE.