Základní pravidla pro stavbu plotů a opěrných zdí

 • Před zahájením výstavby plotu nebo opěrné zdi je třeba pečlivě posoudit místní geologické a hydrologické podmínky, umístění a výšku stavby.
 • U opěrných zdí je také nutné zvážit namáhání a síly, které budou na zeď působit. Zde platí pouze jediná rozumná zásada - statický výpočet a návrh opěrné zdi svěřit do rukou statika.

Stavba z prvků BEST - KASKADA a BEST - VARIO

 • Standardním postupem se vybetonuje základový pas, jehož základová spára se nachází v nezámrzné hloubce. Betonový základ musí být vždy řádně izolován, např. je možno použít stěrkovou izolaci.
 • Na základ se po vrstvách v potřebné skladbě osazují jednotlivé betonové tvarovky. Případně se ve vzdálenosti 2-3 m provádějí svislé ztužující prvky.
 • Ztužující prvky se vytvoří pomocí ocelové výztuže (žebírkové oceli o průměru 10-12 mm), která prochází základovým pasem a dutinami tvarovek.
 • Po osazení výztuže se dutiny tvarovek vyplní betonem třídy C20/25. Uložený beton je třeba řádně zhutnit, nejlépe vpichy ocelovou tyčí.
 • Tvarovky vyplněné betonem je nutno co nejdříve zakrýt, aby bylo zabráněno vnikání vody do dutin a následnému vlhnutí betonu. Tvarovky také nesmějí být polévány nebo kropeny vodou. Teplota betonové směsi nesmí klesnout pod 5 °C a tvrdnoucí beton nesmí být vystaven účinkům mrazu. Potřebná doba nutná k dokonalému vytvrdnutí betonu je 28 dnů.
 • Během stavby je účelné zajišťovat správné usazení tvarovek pomocí vyklínkování.
 • Zákrytové desky pilířů a zdí se osazují do cementové malty nebo do 2-4 mm silné vrstvy mrazuvzdorného stavebního lepidla.
 • Mezi zákrytovou deskou a výplňovým betonem je potřeba ponechat dutinu o výšce cca 50 mm jako prostor pro kondenzaci vzdušné vlhkosti. Při osazování zákrytových desek na podezdívku je doporučeno použít na celou srazovou plochu silikon.
 • Prostupy a otvory se provádějí pouze řezáním nebo vrtáním. V žádném případě nedoporučujeme sekání, neboť údery kladiva mohou způsobit poškození stěny tvarovky. Případné uchycení plotové výplně k pilířům se provádí volným šroubovým spojem ke kotevnímu železu, které prochází výřezem v tvarovce.

 

Doporučení pro prvky BEST - KASKADA a BEST - VARIO

 • Tvarovky BEST - VARIO a BEST - KASKADA lze po osazení plastovými dny vyplnit zeminou a osázet zelení.
 • Při výběru vhodných rostlin lze vycházet z informačního materiálu Rostliny vhodné k osázení tvarovek BEST.