Základní pravidla pro stavbu plotů a opěrných zdí

 • Před zahájením výstavby plotu nebo opěrné zdi je třeba pečlivě posoudit místní geologické a hydrologické podmínky, umístění a výšku stavby.
 • U opěrných zdí je také nutné zvážit namáhání a síly, které budou na zeď působit. Zde platí pouze jediná rozumná zásada - statický výpočet a návrh opěrné zdi svěřit do rukou statika.

Stavba z tvarovek BEST - NATURA a BEST - LUNETA

 • Plotové prvky BEST - NATURA a BEST - LUNETA se osazují na běžný betonový základový pas, jehož základová spára se nachází v nezámrzné hloubce. Betonový základ musí být vždy řádně izolován, např. je možno použít stěrkovou izolaci.
 • Do základového pasu se uloží ocelové pruty (žebírková ocel) o průměru 10-12 mm tak, aby z něho vyčnívaly cca 300 mm a byly připraveny na provázání se svislou výztuží plotu.
 • Tvarovky BEST - NATURA a BEST - LUNETA se osazují do cementové malty, případně do stavebního lepidla s deklarovanou mrazuvzdorností. Případné výškové rozdíly se vyrovnávají vyklínkováním.
 • Další řady tvarovek se kladou na sebe většinou na vazbu již na sucho. Po vyzdění plotu se do dutin tvarovek vloží ocelové pruty (žebírková ocel) o průměru 10-12 mm v celé výšce plotové zdi nebo plotového pilíře.
 • Dutiny tvarovek se vyplní betonem třídy C20/25. Uložený beton je třeba řádně zhutnit, nejlépe vpichy ocelovou tyčí.
 • Tvarovky vyplněné betonem je nutno co nejdříve zakrýt, aby bylo zabráněno vnikání vody do dutin a následnému vlhnutí betonu. Tvarovky také nesmějí být v chladném počasí polévány nebo kropeny vodou. Naopak během horkých dnů je žádoucí navlhčit beton, nebo samotné tvarovky, které pak nemají tendenci odebírat vodu z betonové směsi. Teplota betonové směsi nesmí klesnout pod 5 °C a tvrdnoucí beton nesmí být vystaven účinkům mrazu. Potřebná doba nutná k dokonalému vytvrdnutí betonu je 28 dnů.
 • Zákrytové desky pilířů a zdí se osazují do cementové malty nebo do 2-4 mm silné vrstvy mrazuvzdorného stavebního lepidla.
 • Mezi zákrytovou deskou a výplňovým betonem je potřeba ponechat dutinu o výšce cca 50 mm jako prostor pro kondenzaci vzdušné vlhkosti. Při osazování zákrytových desek na podezdívku je doporučeno použít na celou srazovou plochu silikon.
 • Prostupy a otvory se provádějí pouze řezáním nebo vrtáním. V žádném případě nedoporučujeme sekání, neboť údery kladiva mohou způsobit poškození stěny tvarovky. Uchycení plotové výplně k pilířům se provádí volným šroubovým spojem ke kotevnímu železu, které prochází výřezem v tvarovce.

UPOZORNĚNÍ

V PŘÍPADĚ POUŽITÍ NEVHODNÉHO VÝPLŇOVÉHO BETONU JE MOŽNÝ VZNIK TRHLIN NA TVAROVKÁCH V ZIMNÍM OBDOBÍ A TVORBA VÁPENNÝCH VÝKVĚTŮ. VADY VZNIKLÉ NEDODRŽENÍM SPRÁVNÉHO POSTUPU NEJSOU PŘEDMĚTEM REKLAMACE.

 

Výkresy k realizacím z prvků BEST - LUNETA (také si můžete stáhnout technický list)

Výkresy k realizacím z prvků BEST - NATURA (také si můžete stáhnout technický list)