Ruční pokládka dlažby

  • Ruční pokládka dlažby se provádí na urovnanou a do příslušné nivelety (sklonu komunikace) staženou kladecí vrstvu. Postup pokládky je třeba zvolit vždy směrem proti spádu dlážděné plochy. Přísun kamenů a jejich pokládka se provádí z již položené dlažby.
  • Dlažba se klade v požadované vazbě tak, aby mezi jednotlivými kameny vznikla spára o šířce  2-5 mm. Spáry mezi řadami kamenů musí být rovné. Rovnost spár se během kladení kontroluje napnutým provázkem.
  • Nestandardní detaily, např. u vpustí a okolo sloupů, řešíme dořezáním dlažby pilou na beton. Nikdy nepoužíváme betonové zálivky, jejíž kvalita je mizivá a životnost je maximálně jedno zimní období.
  • Poslední fází pokládky dlažby je zaspárování a zhutnění dlažby pomocí vibrační desky. Před hutněním povrchu dlažby se provede první vyplnění spár suchým křemičitým pískem o velikosti zrn 0-2 mm. Hutnit lze pouze zaspárovaný suchý a čistý (zametený) povrch dlažby. Hutnění se provádí vibrační deskou s plastovou podložkou a kromě zpevnění povrchu dlažby se jím srovnají přípustné výškové tolerance jednotlivých kamenů. Po zhutnění dlažby se provede doplnění spár spárovacím pískem a konečné zametení povrchu dlažby. Hutnit lze pouze dlažbu se spárami vyplněnými spárovacím pískem. Dlažbu s nevyplněnými spárami lze výjimečně hutnit pouze v případě, jsou-li použity kameny se zámkovými boky (např. BEST - BASE). Výjimku tvoří dlažby pro nevidomé, dlažby BEST - ALTEA, BEST - ALTEZO, BEST - ASPERA, BEST - ATRIO, BEST - SOLITERA a také dlažba BEST - BELEZA v 6cm výšce. Zde se vibrační deska vůbec nepoužívá, ale správné dosednutí kamenů na lože se zajistí poklepem gumovou palicí přes dřevěné prkno.
  • Kvalitně a dvakrát provedené zapískování spár mezi dlažbou spolupůsobí při rovnoměrném rozkládání tlaků působících na dlážděnou plochu. Podcenění, resp. nedokonalé zapískování, může způsobit pohyb jednotlivých kamenů a následné vyštípnutí jejich horní částí.
  • Dlažba je vyráběna z přírodních materiálů, jejichž stejnobarevnost nelze stoprocentně prakticky žádným způsobem zajistit. Proto doporučujeme dláždit plochu odebíráním kamenů současně alespoň ze tří palet či vrstev. Předejde se tak možnému vzniku případného kontrastu v podobě barevných rozdílů na vydlážděné ploše.
  • Při správné pokládce nepravidelných kamenů (např. BEST - ESMERO) jsou jednotlivé kameny kladeny náhodně a vytvářejí tak plochu s nepravidelnými spárami. Tzn. že se kameny nekladou ve stejné sestavě, v jaké jsou dodávány. Vzhledem k specifickému způsobu pokládky je třeba při objednávání těchto dlažeb počítat s použitím o cca 10-15 % dlažby méně, než je skutečná výměra dlážděné plochy (záleží na výsledné velikosti spár mezi jednotlivými kameny). Tato zásada neplatí při použití dlažby BEST - ESMERO jako krajových kamenů.
  • Způsob pokládky vegetačních dlažeb BEST - VEGA a BEST - KROSO je totožný s pokládkou dlažby. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat dodržení správné šířky spár, u kterých se však neprovádí zapískování. Spáry a vegetační otvory se zasypou kvalitní zeminou promíchanou s travním semenem. Promíchání lze řešit v běžné míchačce. Vegetační otvory dlažby musí být zaplněny zeminou maximálně do výšky o 2 cm nižší než jejich horní, pojezdová plocha. Pouze tak má tráva šanci dobře zakořenit a růst. Nedochází tím k poškození trávníku při pojezdu a neznehodnocuje se ani při údržbě sekáním.
  • U pokládky dlažeb BEST - SOLITERA a BEST - VALEA je lože vždy tvořeno zhutněnou vrstvou drceného kameniva frakce 0-32 mm o minimální výšce 5 cm. Samotné dlažby se nehutní vibrační deskou, ale jejich správné dosednutí na lože se zajistí poklepem gumovou palicí přes dřevěné prkno. Zatravňovací dlažbu BEST - VALEA můžeme také pokládat jako jednotlivé nášlapné kameny do již založeného trávníku. Určíme si předem správné rozmístění kamenů pro pohodlný pochoz. Vyznačíme si jejich obrys a s určitou rezervou vyřízneme trávník. Výškově by kameny měly být cca 1 cm nad úrovní stávajícího trávníku, jinak časem zarostou do trávy.

SPRÁVNÁ POKLÁDKA DLAŽBY Z VÍCE PALET SOUČASNĚ

 

 

 

 

 

 

 

VZOROVÁ POKLÁDKA KAMENŮ A DODRŽENÍ SPÁR MEZI NIMI