Pokládka dlažeb BEST - GIGANTICKÁ

Pokládka velkoformátových dlažeb BEST - GIGANTICKÁ se řídí normou DIN 18318 a doporučujeme ji svěřit odborné stavební firmě.

 • Manipulace
  • S ohledem na rozměry a hmotnost dlažeb BEST - GIGANTICKÁ je pro manipulaci a pokládku doporučeno využít vakuového zvedacího zařízení s odpovídající únosností.
  • Jednotlivé prvky musí být na podklad pokládány vodorovně a polohově co nejpřesněji.
  • Pokládání kleštinami nebo zavěšením na popruhy poškozuje kladecí vrstvu i samotnou dlažbu.
 • Podklad
  • Při realizaci zpevněných ploch z dlažeb BEST - GIGANTICKÁ je vysoký důraz kladen na dostatečnou únosnost podkladu, která je spolu se správným zapískováním základní podmínkou správné pokládky.
  • Pro tyto prvky je nutné dosáhnout u podkladních vrstev vyšších modulů přetvárnosti než při pokládce standardních typů dlažeb.

Pokládka do štěrkového lože

 

 

 

 

 

 

 

 • Plochy realizované z dlažby BEST - GIGANTICKÁ pokládané do štěrkového lože mohou být vystaveny zátěži odpovídající třídám dopravního zatížení IV-VI.
 • Provede se sejmutí ornice a odstranění všech organických látek z pláně (např. kořeny, větve apod.).
 • Pláň se urovná a provede se její zhutnění tak, aby bylo dosaženo správné únosnosti (modul přetvárnosti min. 45 MPa).
 • Na zhutněnou a nepoškozenou pláň se uloží vrstva štěrkodrtě, která se zhutní vibrační deskou.  Po zhutnění musí mít vrstva štěrkodrtě tloušťku nejméně 150 mm.
 • Pokud dojde před rozprostřením štěrkodrtě k rozbřednutí pláně nebo k poškození pojezdem vozidly apod., musí se pláň opětovně upravit a zhutnit.
 • Na zhutněnou vrstvu štěrkodrtě se uloží podkladní vrstva zhotovená z mechanicky pevného kameniva. Po zhutnění musí mít podkladní vrstva tloušťku 150 mm. Následuje kladecí vrstva štěrku frakce 4-8 mm o tloušťce 30-40 mm.
 • Na lože se klade dlažba v požadované vazbě. Při kladení dlažby je nutno dbát, aby nedošlo k poškození připraveného lože.
 • Šířka spár se musí pohybovat mezi 3-5 mm u dlažeb vysokých 80 a 120 mm a 8-12 mm u dlažeb ve výšce 160 mm. Pro zjednodušení pokládky lze využít odpovídající distanční mezerníky.
 • Po položení dlažby se do spár vmete spárovací písek.
 • Po zapískování se dlažba hutní vibrační deskou opatřenou ochrannou pryžovou podložkou s max. hmotností 300 kg.
 • Zapískování spár je nutno po cca 1 měsíci opakovat.
 • Zhruba 3 měsíce po položení dlažby se nesmí provádět úklid mechanickými stroji, protože by došlo k odstranění spárovacího materiálu.