Stropní konstrukce

Stropní nosníky  jsou uloženy do maltového lože (cementová malta min. tloušťky 10 mm). Minimální délka uložení stropního nosníku je 100 mm na každé straně nosného zdiva.

Osová vzdálenost mezi nosníky je konstantní, 600 mm. Přesné dodržení osové vzdálenosti mezi nosníky se nejlépe určí tak, že v místě uložení nosníků na nosnou zeď je vložena zaslepená vložka. Před vkládáním stropních vložek na nosníky je třeba tyto nosníky podepřít dočasnými podporami dle výkresu skladby stropu. Stojky je nutno umístit před zahájením pokládky nosníků a stropních vložek vždy na roznášecí podložky tak, aby bylo rozloženo zatížení. Počet řad podpěr musí odpovídat výkresu skladby, musí být stavěny od středu místnosti s osovou vzdáleností podpěr od 1,5 - 1,8 m. Je doporučeno, aby podepření uprostřed nosníků mělo předpětí o 1/300 rozponu (tzn. např. při délce nosníku 5 m cca 1,7 cm). Předpětí konstrukce je určeno statikem nebo projektantem objektu.

Před podepřením není strop pochůzný.

Vložky jsou kladeny na sucho na sraz, v řadách kolmých na osu nosníků, postupně od jednoho konce k druhému v podélném směru. Osazení stropních vložek v jednom poli je nepřípustné. Stropní vložky je možné dle potřeby upravit řezem u žebra vložky. Po podepření stropu mají vložky dostatečnou únosnost pro pohyb pracovníků a pro betonáž stropní desky.

vložky jsou kladeno na sucho na sraz, v řadách kolmých na osu nosníků, postupně od jednoho konce k druhému v podélném směru (osazení stropních vložek v jednom poli je nepřípustné)

 

 

 

 


Do stropní konstrukce se nesmějí vkládat nosníky ani vložky, které jsou jakkoli poškozeny. Na plochu stropu, vytvořenou z nosníků a vložek, pokládáme jako doplňující výztuž svařovanou KARI síť. Její velikost je určena na základě statického výpočtu a je uložena na distančních podložkách, s přesahem min. 200 mm ve všech směrech. Síť je ukládána tak, aby zasahovala nad celou výztuž ztužujícího věnce. Na konce nosníků ukládáme zesilující výztuž v podobě nadpodporových příložek podle druhu uložení. Nadpodporové příložky ukládáme vždy nad ztužující síť. Věnec je tvořen pouze polovinou tvárnice BEST - UNIKA 20 věncová/překladová, vzniklou jejím rozdělením v podélném směru.

V případě tloušťky stropu větší než 200 mm doporučujeme provést bednění kopírující tvar objektu v požadované výšce stropní konstrukce.

Před betonáží konstrukci důkladně očistíme a navlhčíme vodou. Betonáž stropu je nutno provádět kontinuálně, aby bylo dosaženo zmonolitnění celé konstrukce. Montážní podpěry je možno odstranit po dosažení normové pevnosti betonu, tzn. po cca 28 dnech.

Kompletní informační materiály ke zdicímu systému BEST - UNIKA si můžete stáhnout zde.