Základové konstrukce

Tento text nemá ambice nahrazovat jakékoli související normy a předpisy pro stavbu budov. Při provádění staveb je třeba dodržet zásady norem ČSN P ENV 1996 - 2 - Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zděných konstrukcí, ČSN P ENV 13670 - 1 - Provádění betonových konstrukcí a ČSN EN 206 - 1 (73 2403) - Beton. Vnímejte ho prosím jako doporučení pro realizaci.

Základové konstrukce nevětrané

Nevětrané základové konstrukce jsou tvořeny základovými pasy (pod obvodovými a vnitřními nosnými zdmi, jejichž rozměr a skladba jsou určeny statikem), základovým zdivem (z prvků BEST - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ s následným probetonováním), zhutněným zásypem (tvořen zeminou a posledních 20 cm štěrkem - zásyp je nutno hutnit po jednotlivých vrstvách), betonovou deskou (s vloženou KARI sítí), hydroizolací, která je provedena po vyzrání betonu, pod nosnými zdmi, a vznikne natavením z asfaltových pásů tak, aby okraje izolace přesahovaly min. o 150 mm na každou stranu zdiva.


Základové konstrukce větrané

Větrané základové konstrukce jsou tvořeny základovými pasy, základovým zdivem a základovou deskou. Stavbu je třeba izolovat dle projektu.

Základový pas se nachází pod obvodovými a vnitřními nosnými zdmi a je tvořen betonovou směsí C12/15 - C20/25 (B15 - 20).

Základové zdivo je tvořeno z tvárnic BEST - UNIKA 20. Vlastní zdění začíná v rozích, stále je nutné kontrolovat přesné osazení tvárnic a vodorovnost tvárnic v obou směrech. Tvárnice jsou převazovány o polovinu, popř. o třetinu délky tvárnice. Tvárnice se pokládají na sraz, dnem vzhůru na cementovou maltu o síle 10 mm. Kapsa vniklá mezi tvárnicemi se vyplní cementovou maltou. Rohy jsou tvořeny tvárnicí BEST - UNIKA 20 rohová/dělitelná, kdy kladením jednotlivých rohových tvárnic na sebe vznikne průběžná svislá dutina, která je následně probetonována. Výška základového zdiva je do 1 m.

Základová deska je tvořena stropním nosníkem BEST - UNIKA, který je uložen do maltového lože na poslední vrstvu tvárnic BEST - UNIKA 20. Před vkládáním stropních vložek je nutné stropní nosníky dočasně podepřít. Před podepřením není strop pochůzný. Vložky jsou kladeny na sucho na sraz, poté se provede betonáž stropu (více informací ohledně stropních konstrukcí naleznete zde).

Parametry nosníků a druh betonové směsi je stanoven projektantem.


Kompletní informační materiály ke zdicímu systému BEST - UNIKA si můžete
stáhnout zde.