GDPR - INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen ,,GDPR")

I. Správce osobních údajů
Společnost BEST, a.s. se sídlem Rybnice 148, 331 51 Kaznějov, lČ:25201859 DIČ:CZ25201859, je od 25.července 1996 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 545, (dále jen ,,správce") Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

II. Rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

III. Zdroje osobních údajů
přímo od subjektů údajů (registrace a nákupy přes e-shop, e-maily, telefon, chat, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.)

distributor

veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)

IV. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, lČ, DlČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje - např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)

popisné údaje (např. bankovní spojení)

další údaje nezbytné pro plnění smlouvy• údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci udělenéhosouhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelempersonálních řízení aj.)

V. Kategorie subjektů údajů
zákazník správce (pouze u subjektů registrovaných na e-shopu)

zaměstnanec správce

dopravce

dodavatel služby

jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci

uchazeč o zaměstnání

VI. Kategorie příjemců osobních údajů
velkoobchodníci

finanční ústavy

veřejné ústavy

zpracovatel

státní aj orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy

další příjemci (např. předání osobních údajů do zahraničí - státy EU)

VII. Účel zpracování osobních údajů
účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů

jednání o smluvním vztahu

plnění smlouvy

ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)

archivnictví vedené na základě zákona o výběrovým řízení na volná pracovní místa

plnění zákonných povinností ze strany správce

ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

VIII. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů
Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

IX. Doba zpracování osobních údajů
V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

X. Poučení
Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,

zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,

zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,

zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,

zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo přivýkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,

zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů

XI. Práva subjektů údajů
1) V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

účelu zpracování,

kategorii dotčených osobních údajů,

příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,

veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,

pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.


2) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

Požádat správce o vysvětlení.

Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.

Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraníneprodleně závadný stav.

Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právoobrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.

Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.

Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

XII. Změna pravidel o ochraně osobních údajů
V případě jakýchkoliv změn pravidel o ochraně osobních údajů, budeme tyto změny komunikovat na www stránkách. Proto je doporučujeme pravidelně kontrolovat.

XIII. Kontaktujte nás
V případě jakýchkoliv dotazů nebo žádostí ohledně těchto pravidel o ochraně osobních údajů nás neváhejte kontaktovat na adrese:BEST, a.s.Rybnice 148, 331 51 KaznějovE-mail: gdpr@best.infoTyto kontaktní údaje můžete použít i v případě, že máte zájem o zobrazení, opravení, zablokování či vymazání informací, které byly o Vás prostřednictvím Stránek nashromážděny.

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách společnosti (správce) www.best.info/gdpr