Pokládka dlažeb BEST - TERASOVÁ
a BEST - CHODNÍKOVÁ do štěrkového lože

(pro ryze pochozí plochy s vyloučením automobilové dopravy)

 

 

 

 

 


  • Provede se sejmutí ornice a odstranění všech organických látek z pláně (např. kořeny, větve apod.).
  • Pláň se urovná a provede se její zhutnění tak, aby bylo dosaženo správné únosnosti (modul přetvárnosti 30 MPa).
  • Na zhutněnou a nepoškozenou pláň se uloží vrstvy štěrkodrtě, která se zhutní vibrační deskou. Po zhutnění musí mít vrstva štěrkodrtě tloušťku nejméně 150 mm.
  • Pokud dojde před rozprostřením štěrkodrtě k rozbřednutí pláně nebo k poškození pojezdem vozidly apod., musí se pláň opětovně upravit a zhutnit.
  • Na zhutněnou vrstvu štěrkodrtě se uloží ložná vrstva jemného štěrku frakce 2-5 mm nebo 4-8 mm. Ložná (kladecí) vrsva musí mí tloušťku 30 až 50 mm. Kladecí vrstvu srovnáme stažením latí.
  • Na lože se klade dlažba v požadované vazbě. Při kladení dlažby je nutno dbát, aby nedošlo k poškození připraveného lože.
  • Doporučená šířka spár mezi kameny je 3-5 mm.
  • Poslední fází pokládky dlažby je zaspárování a zhutnění dlažby pomocí vibrační desky. Před hutněním povrchu dlažby se provede první vyplnění spár suchým křemičitým pískem o velikosti zrn 0-2 mm. Hutnit lze pouze zaspárovaný suchý a čistý (zametený) povrch dlažby (zejména dlažby s povrchy, zušlechtěnými lakem a INFRA nebo UV zářením, musí být od přebytečného písku ošetřeny důkladně). Hutnění se provádí vibrační deskou s plastovou podložkou a intenzitu hutnění je nutno přizpůsobit výšce dlažby: dlažby ve výšce 40 a 60 mm je nutné hutnit vibrační deskou s plastovou podložkou o hmotnosti 100-130 kg s nastavenou odstředivou silou 18 až 20 kN, dlažby ve výšce 80 a 100 mm je nutné hutnit vibrační deskou s plastovou podložkou o hmotnosti 170-200 kg s nastavenou odstředivou silou 20 až 30 kN. 
  • Po zhutnění dlažby se provede doplnění spár spárovacím pískem a konečné zametení povrchu dlažby. Hutnit lze pouze dlažbu se spárami vyplněnými spárovacím pískem. Spárovací písek je třeba po cca 1 měsíci opětovně doplnit.
  • Zhruba 3 měsíce po položení dlažby se nesmí provádět úklid mechanickými stroji, protože by došlo k odstranění spárovacího materiálu.